Serveis
d’Arquitecte Tècnic

Oferim una àmplia gamma de serveis d’arquitecte tècnic, incloent cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, inspeccions tècniques d’edificis (ITE), direcció d’obra, topografia, reformes, i projecte tècnics d’obra nova i rehabilitació

GESTIÓ I CONTROL D’OBRES

Les funcions de GESTIÓ I CONTROL DE DIRECCIÓ D’OBRES són els serveis pels quals estem qualificats per assegurar que el client compleixi els seus objectius en termes de revisió del projecte, control del procés executiu, certificacions d’obres, terminis i qualitats dels materials. Els nostres clients disposen del control i direcció d’execució real del seu projecte de construcció, d’acord amb el projecte arquitectònic, podent disposar des del procés previ d’inici d’obra fins a la finalització de l’execució de l’obra.

Oferir assessorament de materials durant la fase del projecte executiu. Acompanyem a l’arquitecte als proveïdors de la zona i als fabricants de materials per realitzar la selecció final amb els clients.
Anàlisis mitjançant cales o assajos per tal de tindre el millor coneixement de la construcció que calgui recuperar o rehabilitar, per poder tindre un bon diagnosi
Revisió i comparatiu de pressupostos

Control del procés executiu del projecte, ja sigui d’obra nova o reforma, junt amb els Arquitectes autors, en cas que procedeixi.
Certificacions de l’obra realment executada, pel seguiment d’acord amb l’estat d’amidaments
Control de la qualitat dels materials que s’utilitzen per la construcció, d’acord amb les prescripcions del projecte
Vigilància de la Seguretat i Salut durant l’obra, actuant com a coordinadors de seguretat i salut

Acompanyar al propietari o promotor amb les tasques de sol·licitar les legalitzacions específiques com:
– Comunicació de Primera ocupació
– Cèdula d’habitabilitat
– Llibre de l’edifici
– Etiqueta Eficiència Energètica
– Alta a indústria de les instal·lacions

CÀLCUL D’ESTRUCTURES

Oferim serveis de consultoria d’estructures tant en obra nova com en rehabilitació estructural d’edificis que n’hàgim de dur a terme la Direcció d’Obres en especial (no assistim mitjanes ni grans obres).

• Càlcul i disseny d’Estructures d’Edificació (fàbrica de maó, acer, alumini, formigó, fusta, vidre)
• Assistència a la redacció de projectes executius i parcials.
• Assistència i Direcció de l’Execució de l’Obra

• Diagnosis i redacció d’informes de patologies.
• Rehabilitació i consolidació d’estructures existents.
• Projectes d’ampliació i reforma estructural en edificis existents.
• Estintolaments en edificis de parets de càrrega.

AIXECAMENTS DE TERRENY I EDIFICACIONS

Aixecaments Topogràfics, Delimitació de Parcel·les, Certificats de Georeferenciació i GML

Un aixecament topogràfic és la realització d’un pla de l’estat actual d’un terreny, mitjançant el mesurament en camp de tots els elements que el configuren, i així obtenir-ne la situació exacta i el desnivell. Els aixecaments topogràfics de parcel·les o de grans extensions són necessaris per a la realització de projectes parcel·laris, d’urbanització o d’edificació. Són la base i el suport a la redacció de projectes d’enginyeria i construcció.

Un aixecament d’edificació és la realització de delinear la realitat física d’un edifici a un pla de treball com pot ser abans, el paper, o ara l’ordinador. Per tant seria la transformació de la realitat al programa digital específic de dibuix per poder projectar una construcció, o rehabilitar o fins i tot enderrocar.

Representació Gràfica Alternativa & GML, és una utilitat relacionda amb el registre Cadastral, i moltes vegades cal posar-ho al dia, ja que la representació gràfica no és exacta i no s’assembla a la realitat.

Quan es parla d’una GLM s’està referint a un format informàtic utilitzat per representar les coordenades de georeferenciació que permeten localitzar de manera inequívoca a l’espai una parcel·la determinada.

Per altre part, una RGA (Representació Gràfica Alternativa) és aquell document que, prenent com a referència les coordenades específiques del document GLM, dibuixa els límits de la parcel·la en qüestió, establint la seva situació concreta a l’espai.

PROJECTES I CERTIFICATS, TRÀMITS

Realitzem tràmits relacionats amb l’edificació, com ara:
– Cèdula de segona ocupació
– Etiquetes d’eficiència energètica de l’edifici o locals
– ITE inspecció Tècniques d’Edifici
– Projecte de parcel·lació amb l’objectiu de: agrupar o bé crear noves entitats a través de Segregació o Divisió Horitzontal
– Projectes Tècnics de piscina
– Projecte Tècnics de murs i tanques
– Projectes Tècnics i Direcció d’Obres relacionat amb construccions existents, i que segons la LOE permeti que sigui competent per poder actuar.
– Projecte i Certificats Tècnics d’Activitats
– Projecte de canvi d’ús, que no sigui implantació d’habitatge
– Tràmits a l’Administació local per a sol.licitar permisos d’obres menors o majors (segons sigui Llicència urbanística o Comunicació prèvia d’obres)

SUPORT A L’ARQUITECTE

Ofereixo la possibilitat d’Oficina Tècnica per assessorar a altres despatxos o professionals.

Tant siguin: Arquitectes, com Enginyers, com Constructors – autònoms… que treballin en el sector de les obres.

Oferir assessorament de materials durant la fase del projecte executiu.

Anàlisis d’edificacions mitjançant cales o assajos per tal de tindre el millor coneixement de la construcció que calgui recuperar o rehabilitar, per poder tindre un bon diagnosi

Revisió i comparatiu de pressupostos